Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

KOP...867 2 giờ trước Mua 10 MATIC giá 26,220.51đ
VSR...633 3 giờ trước Bán 16 ETH giá 41,103,292đ
RSV...375 3 giờ trước Bán 371 USDT giá 23,502đ
CBC...474 3 giờ trước Bán 100 USDT giá 23,502đ
GLC...439 3 giờ trước Bán 600 USDT giá 23,502đ
ASA...160 3 giờ trước Bán 67 USDT giá 23,502đ
YTT...823 3 giờ trước Bán 90 USDT giá 23,502đ
BWZ...730 3 giờ trước Bán 500 USDT giá 23,502đ
XKX...317 4 giờ trước Bán 20 USDT giá 23,502đ
CCF...182 4 giờ trước Mua 250 USDT giá 23,618 đ
IGX...323 4 giờ trước Bán 215 USDT giá 23,522đ
KYU...864 4 giờ trước Bán 98 USDT giá 23,522đ
CUV...409 4 giờ trước Mua 205 USDT giá 23,638 đ
NZE...036 4 giờ trước Bán 1100 USDT giá 23,522đ
ZFZ...924 4 giờ trước Mua 250 BUSD giá 23,605đ