Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

EFG...379 2 giờ trước Mua 21 USDT giá 24,528 đ
QMI...177 2 giờ trước Bán 13.9 USDT giá 24,412đ
RWV...945 2 giờ trước Mua 2035 USDT giá 24,528 đ
WRC...660 2 giờ trước Bán 13.9 USDT giá 24,412đ
NET...511 2 giờ trước Bán 13.9 USDT giá 24,412đ
UEY...437 2 giờ trước Bán 7000 TRX giá 2,031đ
ZSE...294 2 giờ trước Bán 13.9 USDT giá 24,412đ
SBI...269 2 giờ trước Bán 120 USDT giá 24,412đ
KOZ...242 2 giờ trước Mua 13.9 USDT giá 24,528 đ
ZLL...957 2 giờ trước Bán 3000 DGB giá 151.31đ
YQQ...847 2 giờ trước Bán 290 USDT giá 24,412đ
KTM...841 2 giờ trước Bán 7930 DGB giá 151.79đ
IKM...742 2 giờ trước Bán 31 USDT giá 24,412đ
CNP...411 2 giờ trước Bán 6000 USDT giá 24,412đ
XMB...465 3 giờ trước Bán 53 USDT giá 24,412đ