Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

XTV...376 10 giờ trước Bán 1195 USDT giá 24,712đ
DAL...338 10 giờ trước Bán 1195 USDT giá 24,712đ
EUJ...748 10 giờ trước Mua 90.3 USDT giá 24,828 đ
URI...683 10 giờ trước Bán 18 USDT giá 24,712đ
JCS...086 10 giờ trước Bán 81 USDT giá 24,712đ
YRK...560 11 giờ trước Bán 999 USDT giá 24,712đ
OCF...331 11 giờ trước Mua 200 USDT giá 24,828 đ
UXU...212 11 giờ trước Bán 82 USDT giá 24,712đ
BYF...396 11 giờ trước Bán 30 USDT giá 24,712đ
SRD...056 11 giờ trước Mua 100 USDT giá 24,838 đ
JRT...040 11 giờ trước Mua 25 USDT giá 24,838 đ
MNC...633 11 giờ trước Bán 500 USDT giá 24,722đ
JFD...489 11 giờ trước Mua 34 USDT giá 24,848 đ
BYZ...443 11 giờ trước Bán 10 USDT giá 24,722đ
HQJ...268 11 giờ trước Bán 2850.49 USDT giá 24,722đ